Search
  • AS

Life of a national animal in Nepal

A cow is our National animal. We worship cow and use them for Milk and other dairy products. But why calf are abandoned in the street? Why are we so much selfish? We keep what we need and easily throw what we don't need. Why are we human so much selfish? This calf was found in Soltimod after being hit by a vehicle. We could not do anything else than carrying him to our ambulance and taking him to the nearest ground where he will be safer and won't be hit by a vehicle again. We made him a temporary shelter to protect him from the rain. The treatment is undergoing and we will continue the treatment. What could we do more than this?


गाइ हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो । हामी गाइको पुजा गर्छौ अनि दुध र अन्य बस्तु हरुको लागी प्रयोग गर्छौ । तर किन बाछो लाई चाही बाटो मा फालिन्छ ? हामी किन यत्तिको स्वार्थी भएको । काम लाग्ने बस्तु लाई राख्ने अनि नचाहिने बस्तु लाई फ्याल्ने ? हामी मानब जाती किन यती स्वार्थी छौ ? यो बाछो लाई सोल्टिमोड्मा गाडी ले हानेको अवस्थामा भेटियो र हामीले केबल उस्लाई बिच सडक बाट हाम्रो एम्बुलेन्स मा राखी नजिकै को चौर मा उस्लाई एउटा बस्ने सानो टहरो बनाइदिएउ अनि उपचार गरिदिएउ । यो भन्दा बडी हामीले के नै गर्न सक्छौ र ?

#CowTreatment #Hitandrun #InjuredCow

1 view0 comments

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de